内页Banner
خدمات

از نظر محصولات، Rister قویاً معتقد است که خدمات متفکرانه به اندازه خدمات نوآوری فناوری محصول مهم است. محصولات پیشرو این شرکت با خدمات پیشرو همکاری خواهند کرد. Rister حالت عملکرد حرفه ای استاندارد بیشتری را برای خدمت به مشتریان ارائه می دهد. خرید، مستندات فنی، مشاوره تعمیر و نگهداری، شکایت، تحویل، شما فقط به یک دستورالعمل نیاز دارید. امروز، کیفیت Rister را خریداری می کنید. در این نوع زندگی، شما مهمان هستید!


خدمات پیش فروش:

RISTER Group Co., Ltd. باید در انتخاب و قیمت گذاری محصولات به خوبی کار کند. ارائه نمونه هایی از محصولات سفارش داده شده توسط خریدار شامل معرفی محصول، پارامترهای عملکرد، ابعاد نصب، نصب، راه اندازی و مواردی که نیاز به توجه دارند. و سایر مواد فنی مورد نیاز خریدار را تهیه کنید.

خدمات پس از فروش:

الف- محصولات قرارداد باید به موقع، کیفیت و کمیت ارائه شود و خدماتی مانند بیمه کیفیت در حین حمل و نقل توسط تامین کننده انجام شود.

ب. دوره گارانتی تجهیزات: دوره تضمین کیفیت محصول بر اساس زمان واجد شرایط نصب و راه اندازی تجهیزات است و دوره گارانتی 12 ماه است. در طول دوره گارانتی، کلیه حوادث کیفی ناشی از خود تجهیزات به عهده فروشنده خواهد بود. در صورت خرابی ناشی از کارکرد نادرست یا استفاده نادرست توسط کاربر، فروشنده قطعات یدکی را پشتیبانی می کند و فقط هزینه قطعاتی را که باید تعویض شوند، دریافت می کند.

ج- در صورت بروز هرگونه مشکل در مراحل نصب در محل پس از رسیدن محصول، تامین کننده ظرف مدت 2 ساعت پس از دریافت اخطار، برنامه نصب را با توجه به شرایط خاص کاربر تنظیم می کند و کاربر را برای نصب و اتصال راهنمایی می کند. تجهیزات به درستی

D. تامین کننده خدمات شبانه روزی ارائه می دهد.

 

مطابق با عملکرد سیستم کیفیت ISO9001:2000، مطابق با گواهینامه CE.

1. اطمینان حاصل کنید که قطعات کلیدی و قطعات اصلی تجهیزات شیمیایی همه محصولات اصلی جدید شرکت ما هستند.

2. اطمینان حاصل شود که مواد تجهیزات شیمیایی با الزامات استانداردهای بین المللی مربوطه مطابقت دارند.

3. اطمینان حاصل کنید که هر قطعه بیش از دو بار در مهندسی پردازش بازرسی شده است و آزمایش عملکرد شبیه سازی را برای قطعات تحمل کننده فشار انجام دهید.

4. تمام تجهیزات شیمیایی برای 100٪ عملکرد کارخانه آزمایش می شوند.

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp