مشتریان مکزیکی پمپ های برنجی را خریداری می کنند - rister-cn.com
内页Banner
ﺭﺎﺒﺧﺍ
مشتریان مکزیکی پمپ های برنجی را خریداری می کنند Sep 20, 2023

مشتریان مکزیکی خرید می کنند پمپ های برنجی

Centrifugal pump

اب پمپ سانتریفیوژ ماشینی است که مایعات انرژی را پمپ می کند. این ماشینی است که انرژی مکانیکی موتور اصلی را به انرژی پتانسیل مایع پمپ شده تبدیل می کند. با استفاده از ماشین آلات قدرت، می تواند مایع را از کم به بالا یا دور پمپاژ کند تا به تولید خدمت کند.

پمپ می تواند آب، روغن، محلول اسید قلیایی، فلز مایع، خمیر کاغذ، گل و غیره را پمپ کند. پمپ مورد استفاده برای پمپاژ پمپ نامیده می شود که به آن پمپ نیز می گویند.

پمپ آب در آبیاری و زهکشی کشاورزی استفاده می شود که توانایی کشاورزی را برای مقاومت در برابر بلایای طبیعی بهبود می بخشد، تولید را افزایش می دهد، برداشت را تضمین می کند و شرایط مادی را برای مکانیزاسیون کشاورزی و حفظ آب فراهم می کند.

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp