کدام پمپ را برای انتقال متانول انتخاب کنیم؟ | rister-cn.com
内页Banner
ﮒﻼﺑﻭ
کدام پمپ را برای انتقال متانول انتخاب کنیم؟ Apr 09, 2023

کدام پمپ را برای انتقال متانول انتخاب کنیم؟

پمپ متانول معمولا دارای مقاومت در برابر خوردگی قوی است و می تواند به طور موثر و پایدار تحت شرایط اسید قوی و باز قوی کار کند. پمپ متانول به طور گسترده در فاضلاب، گاز زباله و سایر صنایع استفاده می شود، ساختار محصول ساده است، عملیات واقعی راحت است.

متانول یک محلول سمی بی رنگ، شفاف، قابل اشتعال و فرار است که در دمای اتاق هیچ اثر خورنده ای روی فلزات ندارد. بر اساس ویژگی های فوق، نوع بهتر متانول انتقال دهنده پمپ مغناطیسی یا پمپ محافظ است. پس از اطمینان از عدم نشتی، این دو پمپ مشخصات پمپ و توان خروجی را با توجه به دبی و هد تایید می کنند.

انتخاب پمپ متانول از این سه نکته در نظر گرفته می شود:

1. ویژگی های متانول: متانول یک محیط فرار است که ممکن است در شرایط مربوطه منجر به ایجاد حفره در پمپ گریز از مرکز شود. دلیل اصلی عدم استفاده از پمپ گریز از مرکز عمومی این است که اثر واقعی مهر و موم پمپ گریز از مرکز ضعیف است که ممکن است منجر به نشت متانول شود.

2. پمپ متانول چیست؟: پمپ متانول نوعی پمپ مشابه است که از متانول و سایر مواد اولیه شیمیایی به عنوان مواد اولیه استفاده می کند. سنتز متانول در حضور دمای بالا، فشار بالا و کاتالیزور انجام می شود. این یک واکنش کاتالیزوری پیچیده گاز-جامد رایج است. با توسعه سریع فناوری کاتالیزوری سنتز متانول، روند کلی در مرحله حاضر توسعه از مرحله فشار بالا به مرحله فشار کم و متوسط است.

3. انتخاب پمپ متانول تنها نیاز به در نظر گرفتن دو نکته دارد، از یک طرف: نشت، متانول فرار است، نشت آسان است، هنگام انتخاب پمپ، استفاده از طراحی بدون مهر و موم پمپ مغناطیسی، می تواند نشت را از بین ببرد، آسان نیست منجر به نشت متانول و آلودگی محیط زیست می شود. از سوی دیگر: انتخاب موتور، متانول دارای ویژگی های قابل اشتعال و انفجار است، بنابراین هنگام انتخاب موتور باید موتور ضد انفجار را انتخاب کنیم.

 

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp