نکات تعمیر و نگهداری برای پمپ های شیمیایی | rister-cn.com
内页Banner
ﮒﻼﺑﻭ
نکات تعمیر و نگهداری برای پمپ های شیمیایی Feb 28, 2023

نکات تعمیر و نگهداری پمپ های شیمیایی

 

نگهداری از پمپ های شیمیایی همیشه یکی از دغدغه های اصلی کاربران بوده است. درک عقل سلیم نگهداری پمپ های شیمیایی می تواند به ما در استفاده بهتر از محصولات پمپ شیمیایی کمک کند.

 

1. اگر پمپ شیمیایی برای مدت طولانی استفاده نشده است، لازم است تمام محصولات را جدا کرده و بررسی کنید که آیا قطعات داخلی آسیب دیده یا زنگ زده است. در صورت بروز پدیده فوق، باید به موقع با آن برخورد کرد تا از خرابی محصول پمپ شیمیایی در حین استفاده جلوگیری شود. ، بر عمر مفید و ایمنی محصولات پمپ شیمیایی تأثیر می گذارد.

 

2. در استفاده روزانه می توانیم بررسی کنیم که آیا اتصال پمپ شیمیایی و لوله آب شل است تا از نشت آب جلوگیری شود.

 

3. برای حفظ صافی قطعات و مفاصل دوار پمپ شیمیایی، روغن روان کننده را می توان به طور منظم روی قطعات و اتصالات دوار اعمال کرد تا از صافی چرخش پمپ شیمیایی اطمینان حاصل شود.

 

4. در فرآیند استفاده از پمپ شیمیایی، اگر مشخص شد که پمپ شیمیایی غیرعادی است، پمپ شیمیایی باید فورا متوقف شود و سپس علت غیرعادی را بررسی کنید تا از خطرات ایمنی احتمالی جلوگیری شود.

 

5. آستین شفت یکی از قطعات مهم پمپ شیمیایی است، بنابراین باید به طور منظم سایش آستین شفت پمپ شیمیایی را بررسی کنیم. وقتی درجه سایش جدی است، باید به موقع با آن برخورد کرد و با یک آستین شافت جدید جایگزین کرد.

 

6. هنگامی که پمپ شیمیایی دارای کاویتاسیون باشد، نمی تواند برای مدت طولانی کار کند، زیرا باعث ایجاد داخلی می شود قطعات پمپ شیمیایی زنگ زدگی و کاهش عمر مفید پمپ شیمیایی.

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp